I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Tomáš Pukowiec IČ 75241587 se sídlem F.S.Tůmy 1222, 735 14 Orlová - Lutyně (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: F.S.Tůmy 1222, 735 14 Orlová - Lutyně

e-mail: info@tvorimeslaskou.cz

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:

        jméno a příjmení

        e-mailová adresa

        poštovní adresa

        telefon

 1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

        plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

        splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

        oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

        Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

     vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

        plnění právních povinností vůči státu,

        zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

      zaslání emailového dotazníku spokojenosti s nákupem u nás, k jejich rozesílce využíváme službu Hodnocení Zboží.cz, které předáme Váš email a informace o konkrétním nákupu. Proti zasílání emailových dotazníků prostřednictvím služby Zboží.cz můžete kdykoliv vyjádřit námitku kliknutím na odkaz v doručeném emailu s dotazníkem.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

        po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

        po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

        podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,

        zajišťující služby provozování e-shopu

        zajišťující marketingové služby.

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Zpracovatelé osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

        případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

 

 

VII.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

        právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

        právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

        právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

        právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

        právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a

        právo odvolat souhlas se zpracováním elektronicky na e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

 

VIII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

IX.

Používání Cookies

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vyhodnocování návštěvnosti webu a k tomu, aby provozovatel mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Bez Vašeho souhlasu nezpracováváme údaje, které by Vás mohly identifikovat jako konkrétní fyzickou osobu.

Takovéto zpracování je zákonné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

V této souvislosti Vás upozorňujeme, že máte také právo vznést námitku proti zpracování údajů, které byly zpracovány z titulu oprávněných zájmů správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, právo na informace o údajích vedených s Vaší osobou a právo požádat o výmaz zpracovávaných údajů.

 

 1. Cookies a uchovávání informací na vašem počítači

 

1.1 Co jsou cookies?

Jedná se vlastně o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány. Dokážeme tak odlišit (nikoliv však identifikovat) jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

 

1.2. Jaké existují druhy cookies?

Cookies lze rozdělit podle jejich trvanlivosti a podle toho, kdo je na Váš počítač umisťuje. Podle jejich trvanlivosti je lze rozdělit na dvě kategorie:

* krátkodobé (session cookie) – zůstávají ve Vašem prohlížeči do zavření Vašeho prohlížeče, poté se vymažou.

* dlouhodobé (persistent cookie) – zůstávají uloženy v prohlížeči dlouhou dobu (záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte.

Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává lze rozdělit cookies na dvě kategorie:

* cookie první strany (first party cookie) – vytváří je přímo webová stránka nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webu.

* cookie třetích stran (third party cookie) – jsou vytvářeny jiné skripty. Jsou to nejčastěji cookies reklamních systémů, widgetů sociálních sítí nebo vložených videí.

 

1.3. Na tomto webu používáme tyto cookies:

Technické (první strany, krátkodobé) – jsou nezbytné pro zajištění elementární funkce stránek, tj. vložení produktů do košíku, proces nákupu a zobrazení verze stránky vyžadující javascript nebo bez něj.

Google Analytics + Microsoft Clarity (první strany, dlouhodobé) – abychom Vám mohli stránky lépe přizpůsobit, využíváme pro měření anonymních dat o chování uživatelů nástroje Google Analytics a Microsoft Clarity.

Facebook (první strany, krátkodobé i dlouhodobé) – pro marketingové účely a vyhodnocení našich reklamních kampaní.

Sklik + Zbozi.cz + Heureka + Biano.cz (první strany, dlouhodobé) – pro marketingové účely a vyhodnocení našich reklamních kampaní.

Google Ads (první strany, dlouhodobé) – pro marketingové účely a vyhodnocení našich reklamních kampaní.

Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom Vás osobně identifikovali, a nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

 

1.4. Jak lze upravit využívání cookies

Všechny cookies, které už na Vašem počítači jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umísťování cookies na vás počítač, v takovém případě ale nebudete moci využívat všechny naše online služby. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče. Pro nejrozšířenější prohlížeče to jsou:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Opera

Android

Podrobnosti najdete na stránkách About Cookies.org

Zpracovávání analytických cookies z naší strany můžete mít snadno pod kontrolou, pokud budete používat tento přídavný program od Googlu (lze spustit pouze z počítače). Vypnutím analytických cookies nám nicméně bohužel podstatně ztížíte zlepšování našeho internetového obchodu.

 

1.5. Podrobně o cookies

Detailněji o Cookies viz. ZDE

 

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 10.10.2020.